Prowadzenie działalności w branży transportowej wiąże się z wieloma wyzwaniami nie tylko na polu organizacyjnym, ale też w bezpośrednich kontaktach z klientami czy kontrahentami. Umiejętność prowadzenia konstruktywnej rozmowy o niezapłaconych fakturach, zaległych należnościach, niedotrzymanych warunkach umowy czy innych problemach to cecha każdego dobrego przedsiębiorcy.

Faktem jest jednak, że nawet najlepszym nie zawsze udaje się dojść do porozumienia z kontrahentami i zdarza się, że firma pozostaje na sporym minusie finansowym właśnie przez nieterminowych dłużników. W sytuacjach takich pomocna może okazać się usługa mediacji w transporcie, realizowana przez Ambasadora Polskiego Transportu w kontaktach z klientami, kontrahentami i dłużnikami oraz podczas rozmów z Inspekcją Transportu Drogowego.

Mediacje w transporcie – rozwiąż spory o zaległe należności

Mediacje są najprostszym, a często jedynym sposobem na podjęcie próby dojścia do porozumienia z zalegającymi w należnościach kontrahentami i wykonawcami. Jako firma, której kontrahenci i klienci zalegają z płatnościami za faktury warto rozważyć wszelkie drogi polubownego uregulowania długu przed wejściem na drogę sądową. Mediacje to nie tylko sposób na obniżenie kosztów postępowania sądowego, ale też szansa na wcześniejsze odzyskanie przynajmniej części należnych pieniędzy. Ambasador Polskiego Transportu może wesprzeć Twoją firmę w działaniach mediacyjnych jako strona reprezentująca firmy transportowe w rozmowach mediacyjnych prowadzonych z firmami przez niezależnego mediatora zewnętrznego.

Mediacje można podejmować zarówno na etapie windykacji wstępnej, gdy dłużnik nie zalega jeszcze z płatnością wyjątkowo długo, ale już od początku okazuje niechęć do zapłaty zaległych faktur, jak i w znacznie dalszym toku postępowania, nawet po wprowadzeniu sprawy na salę sądową.

Mediacja jest dobrowolna, zgodę na nią muszą wyrazić obie strony, ale wypracowanie konsensusu i osiągnięcie porozumienia przez mediatora jest znacznie łatwiejsze i łagodniejsze dla obu stron, niż jakiekolwiek sądowe rozstrzygnięcie sprawy.

Zawsze polecamy więc naszym klientom, aby w przypadku pojawienia się sporów proponować swoim dłużnikom wypracowanie ugody podczas mediacji.

Mediacje ze strony dłużnika

Twoja firma transportowa może być wierzycielem próbującym odzyskać pieniądze za należne faktury, ale także dłużnikiem zalegającym z zapłatą faktur ze względu na różnego rodzaju problemy finansowe firmy czy problemy organizacyjne, przez które faktura została zwyczajnie przegapiona. Podobnie jak firma-wierzyciel, jako dłużnik masz prawo dociekać możliwości skorzystania z mediacji z firmami, którym zalegasz z płatnością.

Kontaktując się z Ambasadorem Polskiego Transportu uzyskasz wszelkie informacje na temat możliwych rozwiązań, drogi prowadzenia tego typu spraw i mediacji, jakie możemy przeprowadzić jako jednostka reprezentująca Twoją firmę w mediacjach. Po zapoznaniu się ze sprawą, okolicznościami powstania długów, obecną sytuacją firmy i możliwymi scenariuszami rozwiązania sprawy przygotujemy strategię działania tak, aby spłata długów nie musiała wiązać się z ogłoszeniem upadłości Twojej działalności.

Reprezentacja firmy przed Inspekcją Transportu Drogowego

Drugim ważnym obszarem naszej działalności w zakresie mediacji w transporcie jest prowadzenie rozmów i reprezentowanie firm przed organami kontrolnymi. W przypadku nałożenia jakichkolwiek kar na firmę transportową, niezapłacenia kary w odpowiednim czasie czy niezgadzania się z nałożoną przez ITD karą za popełnione błędy, Ambasador Polskiego Transportu może podjąć bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami inspekcji i doprowadzić do wypracowania znacznie łagodniejszego przebiegu sprawy z perspektywy Twojej firmy.

Nasze działania mają na celu doprowadzenie do zmniejszenia kary nałożonej przez organ kontrolujący lub całkowitego zdjęcia obowiązku zapłacenia kary w przypadku wykrycia nieprawidłowości w samej procedurze kontrolnej. Działamy tak, by wszystkie sprawy z Inspekcją Transportu Drogowego załatwić w sposób legalny, zgodny z obowiązującymi procedurami, ale też dążący do osiągnięcia decyzji korzystnej dla Twojej firmy. Po zamknięciu rozmów z ITD pomagamy firmom w uporządkowaniu dokumentacji pokontrolnej, wdrożeniu zmian i rozwiązań eliminujących błędy i usprawniających działanie firmy oraz opracowywaniu dalszej strategii działania minimalizującej ryzyko ponownych negatywnych wyników kontroli inspekcyjnej. Aby uniknąć trudnych sytuacji, zawsze możesz wcześniej skorzystać z naszej usługi audytu dla firm transportowych i mieć pewność, że wszystkie formalności prowadzisz zgodnie z obowiązującymi standardami.